logo
Քաղաքաշինություն
 • Տարածաշրջանի տարաբնակեցման նախագծի մշակում
 • Բնակավայրերի գլխավոր հատակագծերի մշակում
 • Բնակավայրերի գոտիավորման նախագծերի մշակում
 • Տարածքների կառուցապատման նախագծերի մշակում
Ծավալատարածական շենքեր և շինություններ
 • Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծում
 • Կրթական շենքերի նախագծում
 • Բուժաառողջարանային շենքերի նախագծում
 • Մշակութային և մարզական կառույցների նախագծում
 • Տրանսպորտային կառույցների նախագծում
 • Մեմորիալ համալիրների նախագծում
 • Պաշտամունքային կառույցների նախագծում
Քաղաքաշինական միջավայրի ձևավորում
 • Շենքերի ներքին և արտաքին ձևավորման նախագծերի մշակում
 • Այգեպուրակային տարածքների նախագծում
 • Ճարտարապետական փոքր ձևերի նախագծում
 • Ցուցադրական տարածքների նախագծում
Կոնստրուկտիվ համակարգեր
 • Շենքերի և շինությունների կոնստրուկտիվ համակարգերի ստատիկ և դինամիկ հաշվարկում, նախագծում
 • Տարածական մեծաթռիչք կոնստրուկցիաների ստատիկ և դինամիկ հաշվարկում, նախագծում
Շենքերի ինժեներական համակարգեր
 • Ջեռուցման համակարգերի նախագծում
 • Օդափոխության և օդի լավորակման համակարգերի նախագծում
 • Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի նախագծում
 • Էլեկտրասնուցման և էլեկտրալուսավորման համակարգերի նախագծում
 • Կապի և հաղորդակցման համակարգերի նախագծում
 • Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգերի նախագծում
 • Գազամատակարարման համակարգերի նախագծում
 • Հեռուստառադիոհաղորդակցային համակարգերի նախագծում
 • Ինժեներական արտաքին ցանցերի նախագծում
Շինարարության նորարական տեխնոլոգիաներ
 • ՀՀ տարածքում առկա շենքերի ու շինությունների խոցելիության և փլուզման վտանգի գնահատում
 • Գոյություն ունեցող շենքերի և կառույցների սեյսմակայունության բարձրացման նոր տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում
 • Նորակառույց շենքերի և կառուցվածքների համար նորարական տեխնոլոգիաների մշակում և փորձարկում
 • Նորարական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ նախագծերի մշակում
Քարտեզագրում և ինժեներական երկրաբանություն
 • Տեղանքի քարտեզահանում
 • Շինարարության ընթացքի քարտեզագրական ուղղորդում
 • Տարածքների ինժեներաերկրաբանական քարտեզագրում
 • Հորատման աշխատանքների իրականացում մեխանիկական սյունակային եղանակով և մինչև 160 մմ տրամագծով գրունտների նմուշառումով
 • Գրունտների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների լաբորատոր հետազոտություն
 • Վտանգավոր երկրաբանական տեղաշարժերից պաշտպանական միջոցառումների նախագծում
 • Փորձագիտական ինժեներաերկրաբանական եզրակացությունների կազմում
Նախահաշիվների կազմում
 • Նախագծվող կառույցների շինարարության արժեքի որոշում, համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և արժեքի որոշման կարգերի
 • Շինարտադրության կազմակերպման և աշխատանքների կատարման նախագծերի մշակում՝ համաձայն ՀՀ քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և արտադրության կազմակերպման Կարգի
 • Շինարարության գնահատման նոր համալիրի ստեղծում և գործող նորմատիվային համակարգի տեղեկատվական լրացում
 • Նախահաշվային "Armestimate" հայալեզու համակարգչային ծրագրի ներդրում և սպասարկում
© Հայնախագիծ ԲԲԸ, 2016. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են